• အမွတ္(၁၀)၊လမ္း(၈၀)၊၃၃/၃၄လမ္းၾကား၊မႏၱေလးျမိဳ႕။
  • 02-33624
  • အမွတ္(၁၀)၊လမ္း(၈၀)၊၃၃/၃၄လမ္းၾကား၊မႏၱေလးျမိဳ႕။
  • 02-33624